Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα δεδομένα από χώρες με καλά οργανωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου και από τα αντίστοιχα αρχεία νεοπλασιών δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών που συμμετείχαν σε οργανωμένα προγράμματα αλλά ανέπτυξαν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας (Cervical Cancer - CxCa) οφείλονται σε υποεκτίμηση των περιπτώσεων που είχαν τουλάχιστον ένα μη-φυσιολογικό τεστ Παπανικολάου. Επιπλέον, οι γυναίκες που έχουν ένα μη φυσιολογικό αποτέλεσμα του τεστ Παπανικολάου συχνά απογοητεύονται και δεν συμμορφώνονται με τις ακόλουθες προσκλήσεις για συμπληρωματικές εξετάσεις. Το HPVGuard έχει στόχο να αναπτύξει ένα ευφυές σύστημα λήψης αποφάσεων, προκειμένου να αναγνωρίζονται οι γυναίκες με πραγματικό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Προκειμένου να αναπτυχθεί το προτεινόμενο σύστημα χρησιμοποιείται μια συνδυαστική προσέγγιση μοντέρνων τεχνολογιών υψηλής απόδοσης α) Τεχνικές μοριακής βιολογίας: μικρο-συστοιχίες DNA, ανίχνευση mRNA, πολυπαραμετρική κυτταρομετρίας ροής (Flow Cytometry - FC), Κυτταρομικής (Cytomics) και Μεθυλομικής (Methylomics), και β) Βιοπληροφορική: μοντελοποίηση με υπολογιστή και τεχνητή νοημοσύνη. Τα σενάρια αθροιστικού κινδύνου που αναμένεται να παράγονται από το προτεινόμενο σύστημα θα είναι διαθέσιμα για επιπλέον επεξεργασία και αξιολόγηση με οικονομοτεχνικές μεθόδους (financial feasibility methods). Ο συνδυασμός και επεξεργασία αυτών των στοιχείων και η επεξεργασία τους με σημασιολογικές μεθόδους και μεθόδους οντολογίας, θα οδηγήσει στο τελικό προϊόν (HPVGuard), που αποτελείται από μία υπηρεσία έντασης γνώσης που θα επιτρέψει τον σχεδιασμό προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου με εξατομικευμένες παραμέτρους (εξατομικευμένος προσυμπτωματικός έλεγχος, Personalised Based Screening - PBS) για κάθε συμμετέχουσα γυναίκα. Οι στόχοι του HPVGuard είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν ως εξή:

1. Ιατρικοί

 • Εξισορρόπηση μεταξύ στην ευαισθησίας και την ειδικότητας κάθε βιοδεικτη-μεθόδου -ιατρικής πράξης στην ταυτοποίηση γυναικών με πραγματικό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου τραχήλου μήτρας
 • Περιορισμός των παραπομπών για κολποσκόπηση
 • Ελαχιστοποίηση περιττών χειρουργικών θεραπευτικές παρεμβάσεις οι οποίες είναι δυνατόν να έχουν επιπλοκές και παρενέργειες
 • Έγκαιρος και αξιόπιστος καθορισμός του αθροιστικού κινδύνου ανάπτυξης εντός 5 ετών καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε γυναίκες που έχουν αντιμετωπιστεί για ενδο-επιθηλιακές αλλοιώσεις
 • Ενσωμάτωση δεδομένων εξατομικευμένης ιατρικής και βιολογικά δεδομένα στον καθορισμό των απαραίτητων διαστημάτων παρακολούθηση και βελτίωσης των στρατηγικών διαλογής των γυναικών στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, με βάση τον ορθολογιστικό υπολογισμό του αθροιστικού κινδύνου εξέλιξης μιας τρέχουσας κλινικής κατάστασης σε ένα προ-καρκινικές στάδιο

2. Τεχνολογικοί

 • Σχεδιασμός ενός τεστ multiplex mRNA που στοχεύει στην ποσοτικοποίηση διαφορετικών βιοδεικτών που σχετίζονται CxCa σε ένα ενιαίο επίπεδο κυτταρικής ανάλυσης (Cytomics)
 • Σχεδιασμός ενός τεστ αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction - PCR) με χρήση σφαιριδίων για την ανίχνευση της μεθυλίωσης του DNA που χαρακτιρίζει το προφίλ του καρκίνου τραχήλου μήτρας (Methylomics)
 • Σχεδιασμός μιας πλατφόρμας κυτταρομετρίας ροής (Flow Cytometry – FC) που επιτρέπει τη Κυτταρομικής και Μεθυλομικής ανάλυση σε ένα μόνο μέσο
 • Ανάπτυξη ενός τριπλού σταθμισμένου συστήματος ταξινόμησης/πρόβλεψης (3-classifier/predictor) με μεθοδολογία σταθμισμένης ψηφοφορίας (weighted majority voting) που θα βασίζεται σε προηγμένα ευφυή συστήματα, όπως Βελτιστοποιημένα από γενετικούς αλγορίθμους ΝeuroFuzzy τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, ένα Fuzzy Bayesian Network, και ένα Fuzzy SVM, ή ακόμα και ένα προγνωστικό σύστημα που βασίζεται σε κβαντικούς υπολογιστές (Βιοπληροφορική και Τεχνητή Νοημοσύνη)

3. Κοινωνικοί

 • Σχεδιασμός εύκαμπτων προγραμμάτων πληθυσμικού ελέγχου, με βάση τις ειδικές απαιτήσεις των περιοχών επιτήρησης (catchment areas) και τη χώρα
 • Βελτιστοποιημένη διαχείριση/κατανομή των πόρων, ιδίως υπό δυσμενείς οικονομικές συνθήκες
 • Μείωση του κοινωνικού κόστους λόγω της αυξημένης ακρίβειας του προγράμματος εξατομικευμένου προσυμπτωματικού ελέγχου (PBS) και λόγω της μείωσης των μη-αναγκαίων θεραπευτικών χειρισμών και της συσχετιζόμενης ψυχολογικής επιβάρυνσης των γυναικών που συμμετέχουν

4. Επιχειρηματικοί

 • Αξιοποίηση της Κυτταρομικής και Μεθυλωμικής στην έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου τραχήλου μήτρας και στον εξατομικευμένο προσυμπτωματικό έλεγχο
 • Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support System – DSS) του HPVGuard στην ιατρική εμπορική αγορά, με προσανατολισμό στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, στις ασφαλιστικές εταιρείες και στα κέντρα λήψης απόφασης επενδύσεων του εθνικού συστήματος υγείας
 • Αξιοποίηση του HPVGuard για τη δημιουργία ενός οργανωμένου προγράμματος πληθυσμικού ελέγχου με τεχνολογία case-based reasoning