Το έργο  HPVGuard εκπονείται από πέντε εταίρους, δύο από τον ακαδημαϊκό χώρο και τρεις από τη βιομηχανία.

Τέσσερεις εταίροι είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή της Αττικής και ένας στη Θεσσαλία.

Οι Ακαδημαϊκοί εταίροι είναι:

Οι φορείς από το χώρο της βιομηχανίας είναι:

Το έργο υποστηρίζεται από δύο υπεργολάβους