Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του ερευνητικού έργου HPVGuard

Ένα σύστημα υποβοήθησης λήψης απόφασης βασισμένο σε κλινική διαγνωστική και θεραπευτική για αποδοτική και εξατομικευμένη διαχείριση των HPV συσχετιζόμενων ασθενειών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ 2007 - 2013)

Κωδικός  Έργου:  11ΣΥΝ_10_250

Θεματικός Τομέας Έρευνας βάσει του Οδηγού Εφαρμογής:  8. Υγεία

E & T  Θεματικός τομέας προτεραιότητας: 10. Υπηρεσίες

Υποθεματικός τομέας προτεραιότητας: Εξατομικευμένη και προληπτική ιατρική

Οικονομική Δραστηριότητα: 19 Δραστηριότητες για την υγεία του ανθρώπου

Επιστημονικό Πεδίο:  3 Ιατρικές Επιστήμες

Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ και από κοινωτικούς πόρους.